Hide Content
Description Edit | History

User summary (adopted from swedish wikipedia)
Gryningsvärlden är ett fiktivt, postapokalyptiskt Skandinavien där mer eller mindre muterade människor och muterade djur försöker skapa en ny civilisation. Vår civilisation har under oklara former - olika former av NBC-krig liksom komet-regn antyds - utplånats och lämnat efter sig ett mycket förändrat landskap. När detta hände är oklart men det rör sig om minst 700 år tillbaka i tiden. Av vår civilisation återstår bara övervuxna ruiner och obeboeliga "Zoner" som täcker alla större forntida städer, Stockholm täcks av "Musközonen" och Malmö täcks av "Möken".

Några få människor överlevde undergången genom att i generationer sitta instängda i underjordiska enklaver. Enklaverna tycks ha bekrigat varandra under något skede och det är oklart när enklavsamhällena bröt samman och tvingade människorna att söka sig upp till ytan. I kampen för att överleva ibland allehanda muterad flora och fauna så gick mycket av enklavernas kunskaper snart förlorade.Tiden innan enklavmänniskorna började organisera större samhällen ovan jord beskrivs som en svart tidsålder. I Gryningsvärlden har det har existerat en fungerande statsbildning i Mellansverige - Pyrisamfundet - i dryga tvåhundra år. Pyrisamfundet brer ut sig över norra Götaland och västra Svealand och befolkas av kanske en halv miljon varelser. Dess tre stora orter är huvudstaden Hindenburg (i trakten av Västerås), Pirit (Jönköping) och Nordholmia (Mora?). De närmaste staterna, förutom de många stadsstaterna såsom Göborg (norr om Göteborg) och Moss (väster om Oslo), är Ulvriket (Danmark), Gotland och Ålänningarna.

En av de centrala premisserna i Mutants Gryningsvärld är att både undergången och uppstigandet ur enklaverna är höljda i ett närmast mytologiskt dunkel. Människorna i Mutantskandinaviens syn på det förflutna liknar också en blandning av förfädersdyrkan och lastbåtskult där upphittade "forntidsmanicker", vare sig det gäller plastbestick, plasmagevär eller pansarbandvagnar, är mycket exklusivt. Teknologin i Gryningsvärlden ligger någonstans kring sent artonhundratal. Man behärskar ångkraft och till viss del förbränningsmotorn samt har börjat massproducera bakladdade skjutvapen. De enda överlevande från forntiden som skulle kunna berätta om det förflutna är de enstaka robotar som virrar omkring i den nya världen, men dessa har raderat sina gamla minnen för att få plats med nya och har inte mycket att tillföra, och de få, om några, människor som överlevt kryosömn (nedfryst tillstånd). Skrifter på till exempel forntida svenska kan vara svåra att översätta för nutida invånare.

En annan central del av Gryningsvärldens mytologi är konflikten mellan "människorna" och "mutanterna" (muterade människor, muterade djur och psi-mutanter). De senare hålls oftast borta från de nya samhällenas toppar med närmast apartheid-liknande regler. Paradoxalt nog så står de muterade intelligenta djuren oftast utanför denna polaritet. Liksom, av andra skäl, robotarna. De radikalt militariserade rubbitarna (förvuxna kaniner) är egentligen den enda större grupp muterade djur som lever avskilt från människorna. Drivna av ett paniskt hat mot allt som liknar "köttätare" håller de sig för sig själva i stora underjordiska riken.

User translation
Gryningsvärlden (The Dawn World) is a fictitious, postapocalyptic Scandinavia where humans with varying degrees of mutation and mutated animals try to create a new civilization. The current civilization has been destroyed - CBRN warfare or comet impacts are implied - by unknown causes and world has changed a great deal. It's uncertain when this happened, but a time period of at least 700 years has passed. The remains from our civilization consist of overgrown ruiins and inhabitable "Zones" covering the large cities of now ancient times, Stockholm is covered by the "Muskö Zone" and Malmö is covered by "Möken".

A small population of humans survived the apocalypse by living in subterranean enclaves for generations. The enclaves seem to have been at war at some point, it is unclear when the the enclave societies broke apart and forced the humans to return to the surface. While struggling to survive among all sorts of mutated plant- and wildlife a lot of the knowledge from the enclaves were soon lost. The time before the enclave humans started to form bigger societies is described as a dark age. At the time of Gryningsvärlden a functional polity has existed in mid-sweden - Pyrisamfundet (Community of Pyri) - for close to two hundred years. The Pyrisamfund covers the northern parts of Götaland (the southern part of Sweden of today) and the western parts of Svealand (the middle part of Sweden of today), the population is roughly half a million beings. The three major cities are the capital, Hindenburg (close to the city Västerås of today), Pirit (Jönköping) and Nordholmia (Mora). The neighbouring countries of Pyri, except the many citystates like Göborg (north of Göteborg) and Moss (west of Oslo), are Ulvriket (the Wolf Realm, Denmark), Gotland and Ålänningarna (Ålanders, from the island of Åland).

One of the central ideas in the Gryningsvärld of Mutant is that both the apocalypse and the flight from the enclaves is part of the mythology rather than common knowledge. The humans of Mutant Scandinavia view the past with a mixture of ancestor worship and technological fascination, where found ancient gizmos, be it plastic cutlery, plasma rifles or tanks, are very rare. The technology level of Gryningsvärlden is at the level of the late 19th century. Steam power, and to some extent also the combustion engine, is mastered, and mass production of breechloaded firearms has started. The sole survivors of the ancient times that could possibly have knowledge of the past are the few robots that wanders confused in the new world, but they have erased their old memories to make place for new ones and have little to tell, and the few - if any - humans that have lived trhrough cryo-sleep (frozen condition). Writing in, e.g., ancient swedish can be hard to translate for contemporaries.

Another central issue in the mythology of Gryningsvärlden is the conflict between the "humans" and "mutants" (mutated humans, mutated animals and psi-mutants). The psi-mutants are kept away from the upper levels of society by apartheid-like laws. Paradoxically, the mutated animals are often excluded from this polarity. As is the robots, for other reasons. The radically militarized rubbits (overgrown rabbits) are in principle the only group of mutated animals that live apart from humans. Driven by panicked hatred towards everyone and everything that resembles meat eaters they stick to themselves in huge realms underground.

Source: Wikipedia, "http://sv.wikipedia.org/wiki/Mutant:_Undergångens_arvtagare," available under the CC-BY-SA License.

Hide Content
More Information Edit | History
Hide Content
Linked Items
Pg. 1 of 5 » 5
RPG Item: Brännpunkt Hindenburg
Rank 0
Num Ratings 4
Average Rating 5.25
Num Owned 16
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 1988
RPG Item: Bris Brygga
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 5.50
Num Owned 22
Prev. Owned 2
For Trade 1
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 1986
RPG Item: Efter Ragnarök
Rank 0
Num Ratings 4
Average Rating 5.50
Num Owned 22
Prev. Owned 3
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 2
Year Published 1987
RPG Item: Göborg - Encyklopedistens klagan
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 7.67
Num Owned 23
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2005
RPG Item: The Gray Death
Rank 0
Num Ratings 1
Average Rating 9.00
Num Owned 45
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 1
Comments 2
Year Published 2018
RPG Item: Gryningens beskyddare
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2021
RPG Item: Härskaren & ättlingen: spelarbok I
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 7.83
Num Owned 20
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2003
RPG Item: Hindenburg - min älskade
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 8.67
Num Owned 22
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 1
Wishlist 1
Comments 0
Year Published 2006
RPG Item: Järnringen
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 4.00
Num Owned 17
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 1
Comments 1
Year Published 1985
RPG Item: Kalabaliken i Karle
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 7.50
Num Owned 18
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2005
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}